اپل استور الماس پایتخت جزو دو وب سایت برتر این حوزه

2019-2022

در این سالها به بهترین جایگاه این حوزه رسیدیم

به دلیل خصوصی بودن پروژه ها اطلاعات تکمیلی قابل ارائه نیستند

95%

درصد رضایت کارفرما و موفقیت تیم

به دلیل خصوصی بودن پروژه ها اطلاعات تکمیلی قابل ارائه نیستند

8+

سختی کلمات این پروژه اکثرا بیش از ۸ بود

به دلیل خصوصی بودن پروژه ها اطلاعات تکمیلی قابل ارائه نیستند

0%+

استاندارد ۰٪ CTR

به دلیل خصوصی بودن پروژه ها اطلاعات تکمیلی قابل ارائه نیستند